DDD D
 

 

En compliment de la llei 19/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Coordinadora d'entitats pro persones amb Discapacitat Les Corts, fem pública la següent documentació:

 

 

 

Informació institucional, organitzativa i de planificació:

-Funcions que desenvolupem: estatuts de l'entitat.

 

 

-Organigrama actualitzat i funcions

 

 

 

Normativa aplicable a l'entitat:

 

-Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

 

-Resolució TRI/3135/2005, de 18 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i publicació del conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts de Catalunya per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7900805).

 

 

 

Informació econòmica:

 

-Pròrroga del conveni plurianual establert amb l'ICASS per 2014, amb indicacions de les parts, objecte, termini, modificacions, obligats, obligacions econòmiques i encàrrecs de gestió.

 

-Resolució subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2014 amb indicació del seu import.

 

 

 

C/. Entença 275 · 08029 Barcelona · Telf.: 933631965 · Fax: 933213556 · E-mail: adm.lescorts@gmail.com