EEE E
 

Definició

Les persones i empreses que contracten treballadors amb discapacitat amb contracte indefinit a temps complet o a temps parcial, amb contracte temporal amb contracte en pràctiques, amb contracte per la formació o amb contracte d'interinatge es poden beneficiar de les bonificacions i els beneficis següents:

En contracte de treball indefinit:

 • Subvenció de 3.907 € per contracte de jornada complerta, amb l'obligació de mantenir l'estabilitat en el lloc de treball per un mínim de tres anys. Si el contracte és a temps parcial o fix discontinu, la subvenció es redueix proporcionalment a la jornada pactada.
 • Bonificació en la quota empresarial de cotització a la Seguretat Social per contractes a temps complert de 375 €/mes (4.500 €/any), durant tota la vigència del contracte.
  Si el treballador amb discapacitat està inclòs en algun dels grups següents:
  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intelectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
  • Persones amb discapacitat física o sensorial amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65% la bonificació serà de 425 €/mes (5.100 €/any).
  • Persones amb discapacitat amb 45 o més anys, o si es tracte d'una dona, la bonificació anterior s'incrementarà, respectivament, en 100 €/mes (1.200 €/any) o en 70,83 €/mes (850 €/any), no essent aquests complements compatibles entre sí.

(No existeixen aquestes bonificacions concretes si el contracte es celebra a temps parcial.)
També s'estableix la mateixa bonificació pels contractes temporals de foment de l'ocupació o formatius subscrits amb persones amb discapacitat que es converteixen a indefinits.

 • Bonificació de la quota empresarial de la Seguretat Social per tots els contractes indefinits quan siguin a temps parcial o fixes discontinus, en les proporcions següents:
  • El 100% quan la jornada laboral sigui igual o superior a les 3/4 parts de la jornada habitual o a temps complert.
  • El 75% quan la jornada laboral sigui igual o superior a la 1/2 de la jornada habitual o a temps complert i inferior a les 3/4 parts de l'esmentada jornada.
  • El 50% quan la jornada laboral sigui igual o superior a la 1/4 part de la jornada habitual o a temps complert i inferior a la 1/2 de la jornada.
  • El 25% quan la jornada laboral sigui inferior al 25% de la jornada habitual o a temps complert.
  • Deducció de 6.000 € sobre la quota integra de l'Impost de Societats per persona/any d'increment de plantilla de treballadors discapacitats contractats per temps indefinit.
Requisits
 • Cal que el treballador disposi de certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o bé tingui reconeguda una incapacacitat laboral permanent total, absoluta o de gran invalidesa; una pensió de classes passives o una pensió de jubilació per incapacitat permanent pel servei o inutilitat.
 • Cal que el treballador estigui inscrit a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) dins del registre de treballadors discapacitats i tingui una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
 • Cal que l'empresari estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no hagi estat exclòs dels programes d'ocupació per infracció del RDL5/2000, de 4 d'agost (Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social).

L'empresa ha de mantenir el lloc de treball durant un mínim de tres anys, ha de fer un contracte per escrit en un model oficial i ha de pagar el salari mínim interprofessional establert de conveni com a mínim.
Només es podrà acomiadar el treballador si és procedent, amb l'obligació de substituir-lo per un altre treballador amb discapacitat, amb l'únic benefici de la bonificació en la quota de la Seguretat Social [article 6.d) del Reial decret legislatiu 5/2006].

Tràmits
 • Cal sol·licitar els treballadors dispacacitats a l'OTG, fent una oferta genèrica.
 • Cal presentar el contracte amb la sol·licitud d'alta a la Seguretat Social i el certificat de reconeixement de la discapacitat.
 • En el termini d'un mes es comunicarà la concessió de les ajudes.
Normativa
 • Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid (LISMI) (BOE núm. 103, de 30/04/1982) (títol VII)
 • Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, que regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids (BOE núm. 133, del 04/06/1983), modificat pel Reial decret 170/2004, de 30 de gener, pel compliment del previst a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, on es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació de treballadors minusvàlids (BOE de 31/01/2004).
 • Llei 45/2002, de 12 de desembre (BOE núm. 298, de 13/12/2002) (apartat 4 de la DA 5ª.)
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per la millora del creixement i l'ocupació
Contracte de treball temporal de foment de l'ocupació:

L'empresa tindrà dret a una bonificació de 291,66 €/mes (3.500 €/any) durant tota la vigència del contracte.
La bonificació serà de 341,66 €/mes (4.100 €/any) si el treballador amb discapacitat està inclòs en algun dels grups següents:

 • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intelectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
 • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%
 • Persones amb discapacitat amb 45 o més anys, o si es tracta d'una dona, la bonificació anterior s'incrementarà, amb els dos casos, en 50 €/mes (600 €/any) essent aquests complements compatibles entre sí.
Requisits
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, tant en la data d'alta dels treballadors com durant l'aplicació de les bonificacions corresponents
 • No estar exclosos de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió d'infraccions molt greus no prescrites.

En cas que el contracte es subscrigui a temps parcial, les bonificacions s'aplicaran en les proporcions següents:

 • El 100% quan la jornada laboral sigui igual o superior a les 3/4 parts de la jornada habitual o a temps complert.
 • El 75% quan la jornada laboral sigui igual o superior a la 1/2 de la jornada habitual o a temps complert i inferior a les 3/4 parts de l'esmentada jornada.
 • El 50% quan la jornada laboral sigui igual o superior a la 1/4 part de la jornada habitual o a temps complert i inferior a la 1/2 de la jornada.
 • El 25% quan la jornada laboral sigui inferior al 25% de la jornada habitual o a temps complert.

Els contractes temporals de foment de l'ocupació poden transformar-se en indefinits amb tots els incentius per aquest tipus de contractació.

Duració

De 12 mesos a 3 anys, a temps complert o parcial

Observacions

No s'exigeix el requisit previ de ser beneficiari de les prestacions d'atur, ni estar inscrit durant un temps determinat com a demandant d'ocupació.

Normativa
 • Reial Decret 1451/1983, d'11 de maig (art. 10)
 • Llei 42/1994, de 30 de desembre (BOE 16-2-1995)
 • Llei 13/1996, de 30 de desembre (BOE 31-12-1994)
 • Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE de 10/07/2001) (DA 3ª.)
 • Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE 31-12-2001, art. 313)
 • Llei 33/2003, d'11 de novembre (BOE 12-11-2003, art. 271)
 • Reial Decret legislatiu 5/2006, de 9 de juny (BOE de 14/07/2006)
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per la millora del creixement i de l'ocupació (BOE 30/12/2006)
En contracte de treball en pràctiques:
Bonificació

Reducció del 50% en les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comunes, si el contracte es celebra a temps complert.

Duració

No pót ser inferior a 6 mesos ni superar els dos anys, a no ser que el conveni col.lectiu estableixi altre termini.

Jornada

A temps complert o parcial.

Requisits
 • La persona que es contracta ha de tenir un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o titulacions oficialment reconegudes com equivalents que habilitin per l'exercici professional dins dels 6 anys següents a la finalització dels estudis en cas de treballadors amb discapacitat.
 • El treballador no ha d'haver estat contractat en pràctiques en aquesta o en una altra empresa per un temps superior a 2 anys.
Normativa
 • Article 11 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (Estatut dels Treballadors) (BOE núm. 75, de 29/03/1995), modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10/07/2001)
 • Reial decret 488/1998, de 27 de març (BOE núm. 85, de 09/04/1998)
 • Reial decret 5/2006, de 9 de juny (BOE de 14/06/2006).
En contracte de treball per la formació:
Objecte

Adquirir la formació teòrica i pràctica necessàries per el desenvolupament adequat d'un ofici o lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qualificació.

Bonificació

Reducció del 50% de la quota empresarial prevista per aquest contracte.

Duració

De 6 mesos a dos anys (ampliables a 3 per conveni) a temps complert. Per treballadors amb discapacitat la duració màxima serà de 4 anys.

Jornada

A temps complert (treball efectiu i formació teòrica).
El temps de formació teòrica no pót ser inferior al 15%.

Normativa
 • Article 11 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (Estatut dels Treballadors) (BOE núm. 75, de 29/03/1995), modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE núm. 164, de 10/07/2001)
 • Reial decret 488/1998, de 27 de març (BOE núm. 85, de 09/04/1998)
 • Llei 45/2002, de 12 de desembre (BOE núm. 298, de 13/12/2002)
 • Ordre de 14 de juliol de 1998 (BOE de 28/07/2006)
 • Reial decret 5/2006, de 9 de juny (BOE de 14/06/2006).
En contracte de treball d'interinitat:
Bonificació

Del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social incloses les d'accident de treball i malalties professionals i les aportacions empresarials de recaudació conjunta.

Normativa
  • Llei 45/2002, de 12 de desembre (DA 9ª.)
  • Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (Estatut dels Treballadors) (BOE núm. 75, de 29/03/1995) [article 15.1.c)].

   

   

C/. Entença 275 · 08029 Barcelona · Telf.: 933631965 · Fax: 933213556 · E-mail: adm.lescorts@gmail.com